Vedtægter

Vedtægter for Dansk Posthistorisk Selskab

§1 Navn : Foreningens navn er Dansk Posthistorisk Selskab. Dens hjemsted og værneting er København. Klubben er ved sit medlemskab tilknyttet Danmarks Filatelist Forbund (DFF).

 

§2  Formål : Selskabets formål er:

a. at opmuntre til fremme af posthistoriske studier og samling af posthistorisk materiale,
b. at informere medlemmerne om posthistoriske emner gennem medlemsbladet PHT (Posthistorisk Tidsskrift), gennem selskabets hjemmeside dphs.dk og ved afholdelse af møder og lignende,
c. at tjene som bindeled mellem samlere af posthistorie, ved at gøre det muligt for medlemmerne at dele deres viden med andre,
d. at samarbejde med ligesindede organisationer i ind- og udlandet.

 

§3 Medlemskab : Selskabet står åbent for alle personer, der tilslutter sig Selskabets formål og overholder dets vedtægter.

Beslutning om ansøgers optagelse i Selskabet træffes af bestyrelsen, der har ret til at afvise ansøgere, samt ret til at udelukke medlemmer, hvis handlinger anses for uforenelige med Selskabets interesser. En sådan udelukkelse kan af den udelukkede forelægges på førstkommende generalforsamling med henblik på ophævelse af udelukkelsen ved flertalsmæssig afgørelse. For udelukkelse på grund af manglende kontingentbetaling fastsættes særlige regler. (se § 9).

a. Medlemsgrupper : Selskabet har følgende medlemsgrupper:

   A. Medlemmer, der i henhold til DFF’s vedtægter betragtes som A-medlemmer, og hvor Selskabet betaler et årligt bidrag til DFF’s administration.
   B. Medlemmer, der er registreret som A-medlemmer i en anden af DFF’s medlemsforeninger, hvor Selskabet derfor ikke betaler yderligere til hverken DFF’s administration eller DFT. Disse medlemmer er forpligtede til på opfordring, at oplyse DFF-medlemsnummer i den klub, hvori de opretholder deres A-medlemskab.
   C. Medlemmer, der er bosat i udlandet. Selskabet betaler ikke kontingent til DFF for disse medlemmer, med mindre de ønsker DFT tilsendt.
   D. Medlemmer, der alene abonnerer på Selskabs blad PHT, og som i øvrigt ikke benytter sig af Selskabets tilbud til medlemmerne, herunder klubmøder, auktioner samt de særlige tilbud der på Selskabets hjemmeside er forbeholdt medlemmer med brugernummer og adgangskode.
b. Æresmedlemmer : Personer, som har ydet en særlig indsats for Selskabet, kan efter bestyrelsens skøn udnævnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til Selskabet og modtager PHT vederlagsfrit.
c. Fastsættelse af kontingent : Kontingent til Dansk Posthistorisk Selskab består af tre elementer: Et grundkontingent, der fastsættes én gang årligt på Selskabets generalforsamling, portoudgifter til udsendelse af PHT samt for A-medlemmer det obligatoriske kontingent til Danmarks Filatelist Forbund (DFF).

 

§4 Generalforsamling : Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i marts-april og indkaldes med mindst 14 dages varsel enten via PHT eller pr. brev til medlemmerne. Forslag fra medlemmer må, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, fremtræde konkret formuleret og være formanden skriftligt i hænde senest 31. december året før. Samtidig med indkaldelsen udsendes en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

  a. Valg af dirigent
  b. Formandens beretning
  c. Kassererens beretning
  d. Fastsættelsen af kontingent
  e. Indkomne forslag
  f. Valg
– Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal.
– Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.
– Endvidere vælges 1 bestyrelsessuppleant samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant for et år ad gangen.
  g. Eventuelt

 

§5 Ekstraordinær generalforsamling : Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når det til behandling af et bestemt angivet emne begæres af mindst 25 medlemmer. Derudover skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når en tidligere generalforsamling har truffet beslutning herom.

Indvarsling til en ekstraordinær generalforsamling skal foretages med mindst 7 kalenderdages varsel, og dagsordenen skal omfatte:

  a. Valg af dirigent
  b. Behandling af det angivne emne
  c. Eventuelt

Forslag fra medlemmer – bilagt den nødvendige dokumentation for, at mindst 25 medlemmer står som forslagsstillere – indsendes skriftligt til formanden.

Bestyrelsen er herefter forpligtet til at foranledige den ekstraordinære generalforsamling indkaldt senest 2 måneder efter, at begæringen er kommet formanden i hænde.

 

§6 Bestyrelsen : Selskabets ledelse varetages af bestyrelsen, der består af fem medlemmer: Formanden, næstformanden, kasserer og to menige medlemmer.

Formanden og kassereren udpeges af generalforsamlingen, for de øvrige pladsers vedkommende konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen udpeger de til enhver tid nødvendige funktionsfolk.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende. Formanden repræsenterer klubben. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i dennes funktion. I tilfælde af kassererens længerevarende forfald konstituerer bestyrelsen sig selv frem til næste generalforsamling.

 

§7 Selskabets midler: Bestyrelsen administrerer Selskabets midler.

Klubben tegnes af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Kassereren disponerer alene over klubbens likvide midler i kasse, på checkkonto eller på girokonto og sørger for, at disse likvide midler er af rimelig minimumsstørrelse til klubbens drift.
Ved kassererens forfald disponerer formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens godkendelse pålægge Selskabet forpligtelser der strækker sig ud over foreningens formue. Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§8 Opløsning: Opløsning: Hvis medlemstallet er mindre end 30 indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling med et punkt på dagsordenen (Selskabets opløsning). Denne generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt flertal uanset fremmøde.

Ved opløsning tilfalder Selskabets midler “Dansk Post & Tele Museum” til indkøb af posthistorisk materiale.

 

§9 Regnskabet: Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet for det forløbne år skal i afsluttet stand snarest muligt efter regnskabsårets udgang tilstilles revisoren. Efter endt revision sendes regnskabet til formanden ledsaget af revisionsprotokollen. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen eller udsendes i PHT nr. 1.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingentet forfalder til betaling 1. januar og skal være betalt senest 1. februar. Efter denne dato kan medlemmet udelukkes af Selskabet og har samtidig fortabt alle medlemsrettigheder. Genoptagelse kan ske mod betaling af skyldige restancer. Medlemmet har dog ingen krav på PHT eller andre faciliteter for den periode, medlemmet har været udelukket.

 

§10 Udmeldelse: Udmeldelse skal ske senest 1. december, og er gyldig fra førstkommende 1. januar.

 

§11 Medlemsbladet: Posthistorisk Tidsskrift, der forkortes PHT, er Selskabets medlemsblad og udgives 3-4 gange årligt med et samlet sidetal på mindst 120 sider.

Foruden artikler og nyheder, meddeles der heri foreningsnyt, medlemsannoncer o.lign. Medlemmer har ret til to gratis annoncer pr. år (max. 5 linier pr. nr.). PHT sendes gratis til Selskabets medlemmer. Særskilt abonnement på PHT kan tegnes af klubber, biblioteker og enkeltpersoner til en af bestyrelsen fastsat pris.

 

§12 Andre aktiviteter: Selskabet foranstalter formidling af posthistorisk materiale m.m. medlemmerne i mellem.

Bestyrelsen udpeger de til formidlingen nødvendige ledere, og udarbejder i forbindelse med de valgte ledere de nærmere regler for formidlingen. Reglerne udsendes til interesserede medlemmer.

Lederne er ansvarlige over for bestyrelsen og regnskabet forelægges til revision og godkendelse gennem Selskabets kasserer. I tvivlstilfælde er bestyrelsens afgørelse gældende.

Selskabet driver en hjemmeside, der informerer om Selskabets aktiviteter og posthistoriske emner til såvel medlemmer som ikke-medlemmer. Hjemmesiden indeholder desuden lukkede medlemsområder, der kun er tilgængelige for Selskabets medlemmer.

 

§13 Stemmeret: Hvert aktivt medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst syv stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Den i § 8 omtalte opløsningsgeneralforsamling berøres med hensyn til antal af fremmødte ikke af § 13.

 

§14 Fortolkning af vedtægterne: Fortolkning af forannævnte vedtægter forestås af den til enhver tid siddende bestyrelse af Selskabet.

Vedtaget på generalforsamlingen i Odense den 23. april 1988, med senere ændringer 1.4.1990, 5.3.2003, 14.4.2007 samt 14.3.2015.