Litteraturliste

Udarbejdet af Bo Bjerre Jakobsen og John Buur Christiansen, april 2023

I det følgende har vi samlet de mest relevante posthistoriske publikationer inden for dansk posthistorie med områder. Listen er temaopdelt, så den samme titel vil ofte stå flere steder.
Der listes kun trykte publikationer. Rene web-publikationer kan i stedet findes i hjemmesidens linksamling
Hvis du har kendskab til relevante titler der mangler, send meget gerne en mail med forslag til litteratur@dphs.dk

Temaer

Posthistorie generelt. PAGEREF _Toc133240048 \h 2

Postvæsenets historie. PAGEREF _Toc133240049 \h 2

Posthuse og personalet. PAGEREF _Toc133240050 \h 2

Postbudenes liv og levned. PAGEREF _Toc133240051 \h 3

Postvæsenets udgivelser. PAGEREF _Toc133240052 \h 3

Takster og forsendelser. PAGEREF _Toc133240053 \h 5

Takster og forsendelser. PAGEREF _Toc133240054 \h 5

Helsager. PAGEREF _Toc133240055 \h 5

Blanketter og formularer. PAGEREF _Toc133240056 \h 5

Stempler og påtegninger. PAGEREF _Toc133240057 \h 6

Hjemstavn. PAGEREF _Toc133240058 \h 7

Nord- og Midtjylland. PAGEREF _Toc133240059 \h 7

Syd- og Sønderjylland. PAGEREF _Toc133240060 \h 7

Fyn. PAGEREF _Toc133240061 \h 8

Sjælland, øerne og Bornholm.. PAGEREF _Toc133240062 \h 8

Færøerne. PAGEREF _Toc133240064 \h 8

Grønland. PAGEREF _Toc133240065 \h 8

Hertugdømmerne. PAGEREF _Toc133240066 \h 9

Dansk Vestindien. PAGEREF _Toc133240067 \h 9

Bypost. PAGEREF _Toc133240068 \h 9

Til lands, vands og i luften. PAGEREF _Toc133240069 \h 10

Jernbanepost. PAGEREF _Toc133240070 \h 10

Skibspost. PAGEREF _Toc133240071 \h 10

Luftpost. PAGEREF _Toc133240072 \h 10

Øvrige postruter. PAGEREF _Toc133240073 \h 10

Krig og fred. PAGEREF _Toc133240074 \h 10

Enevælden og De Slesvigske Krige. PAGEREF _Toc133240075 \h 10

1. Verdenskrig og Genforeningen. PAGEREF _Toc133240076 \h 11

2. Verdenskrig. PAGEREF _Toc133240077 \h 11

NATO, FN mv. PAGEREF _Toc133240078 \h 12

Øvrige. PAGEREF _Toc133240079 \h 12

 

Posthistorie generelt

Postvæsenets historie

P&Ts historie til 1711. Et nyttigt og gavnligt Postværk, Otto Madsen (1991)

P&Ts historie 1711-1850. Postrytter, dagvogn og fodpost, Anders Monrad Møller (1992)

P&Ts historie 1850-1927. Vogn og tog – prik og streg, Poul Thestrup (1992)

P&Ts historie 1927-1960. Post og Tele under samme tag, Bent Blüdnikow, (1993)

P&Ts historie efter 1960. Fra monopol til konkurrence, Hans Chr. Johansen (1993)

An Introduction to the postal History of Denmark 1624- 1950, David Cornelius (2004)

Det danske Postvæsen, dets Historie og Personer indtil dets overtagelse af Staten 1711, Fr. Olsen (1889)

Postvæsenet i Danmark som Statsinstitution indtil Christian VII´s død (1711 – 1808), Fr. Olsen (1903)

Postvæsenet i Danmark under Frederik VI og Christian VIII (1808 – 1848)  Fr. Olsen (1908)

Postvæsenet i Danmark 1848 – 1873, Fr. Olsen (1924)

Det kjøbenhavnske Postvæsen 1624 – 1912, Fr. Olsen (1912)

Det kongelige danske Postvæsen gennem 300 år 1624 – 1924 Festskrift, Jørgen Bergsøe (1924)

Det Danske Post- og Telegrafvæsen, bind I – IV, H. Hjorth-Nielsen (1933)

Det kgl. danske Postvæsen. Dansk portrætgalleri. Personalhistorisk pragtværk, Johannes Madsen (1904)

Kilder til den danske Posthistorie, Ole Maintz (2022)

Den svenske Post gennem Danmark og den Dansk-Norske Post gennem Sverige i Tiden før 1735, H. Hjorth-Nielsen (1936)

Danmarks første frimærke – Fire R.B.S. og forholdene omkring en postreforms gennemførelse. (Denmarks first postage stamp), J. Schmidt-Andersen (1961)

Bogen om Post og Tele. 350 års virksomhed, A. Morell Nielsen, Gert Hammerby og Jan Danielsen (1974)

Post og Teles Uniformer, Arne Morell Nielsen (1997)

Om Verdenspostforeningens Tilblivelse, O. Hollnagel-Jensen (1934)

Postgiro i 50 år, Gert Hammerby (1970)

Posthuse og personalet

Danmarks posthuse 1624 – 1989,Vagn Jensen, Henning Kaaber og Hans Ehlern Jessen (1990)

Poststyrelsen, Postkontorerne og Postmestrene i Danmark 1624-1924, Fr. OIsen (1925)

Den danske Postetat 1624 – 1927, Fr. Olsen (1929)

Det Danske Post- og Telegrafvæsen, bind II – IV, H. Hjorth-Nielsen (1933)

Posthuse øst for Storebælt, Niels Strandsbjerg (1995)

Posthuse i Nørrejylland, bind I, Niels Strandsbjerg (1996)

Posthuse i Nørrejylland, bind II, Niels Strandsbjerg (1996)

Posthuse i Sønderjylland, Niels Strandsbjerg (1997)

Posthuse på Fyn, af Niels Strandsbjerg (1997)

De Danske Jernbanebureauer og deres stempler, del 1, øerne, Svend Hovard (1994)

De Danske Jernbanebureauer og deres stempler, del 2, Jylland, Svend Hovard (1995)

Fra Jærnbanepostexpedition til Postcenter, Omkarteringspostkontoret, Ole Bækgaard (1994)

Posthuset i ”Den gamle by” 1953 – 1978, u.navn (1978)

Dansk Portrætgalleri: Det Kgl. Danske Postvæsen 1624-1904, Johannes Madsen (1904)

Danske Postembedsmænd med kgl. Udnævnelse 1750 – 1906, Vilhelm Richter (1907)

DDPE, Den Danske Postetat 1624-1927 (1983) I – II – III, Toke Nørby (2008)

Guldalderliv: Portrætter af danske postembedsmænd, Dorte Fogh og Naomi Hainau (1998)

Postbudenes liv og levned

En gammel Postmands Erindringer og Betragtninger, S.E. Svendsen (1907)

Københavns Postbudeforening 1898 – 1923, af postbudformand L.C. Laursen (1923)

Landpostbudenes Centralforening 1902 – 1927, af bestyrelsen i foreningen (1927)

Landpostbudenes Centralforening 1902 – 1952, af bestyrelsen i foreningen (1952)

Vor Stands Historie, Dansk Postforbund 1908 – 1933, Dansk Postforbund (1933)

Dansk Post- og Telegrafforening 50 år, af L. Falck Tjellesen (1949)

Provinspostbudeforeningen 1895 – 1955, u. navn (1955)

Dansk Postforbund 1908 – 1958, u. navn (1958)

Vores postbud, Charles Haugbøll (1973)

Københavns Postbudeforening 6. juli 1898 – 6. juli 1998, u. navn (1978)

Landpostbudene – hverdagens gode budbringere, Arne Ipsen (2013)

Vi er samfundets bindeled, Dansk Postforbund 75 år, af J. Holmsgaard, P. Juliussen og A. Sørensen (1985)

Postarbejdernes historiebog, Postarbejdernes Fagforenings 50-års jubilæum, af Mutty Rotenberg (1988)

Landpost i Vestjylland, Lis Møller Hundebøll (1983)

Postvæsenets udgivelser

Haandbog i Det udvortes Postvæsen for Private og Postembedsmænd, eller practisk Veiledning ved den private Benyttelse af Brev- og Pakkeposterne med beregnede Portotabeller, F. C. v. Jessen (1839)

Die Briefpost ind der Dänischen Monarchie af J.B. Ick (1856)

Chronologisk-Systematisk Register over de i Aarene 1855 til 1857 incl. udgaaede Normalbestemmeler, det egentlige Postvæsen vedkommende for den dansktalende Deel i Monarchiet, J. Egge og L. C. Lorenzen (1858) Supplementer flg. år.

Beretning til Finantsministeren fra Generalpostdirecteuren om Postvæsenet og dets Virksomhed i tidsrummet 1860/61 – 1869/70 (1871)

Beretning om Postvæsenet og dets Virksomhed i Tidsrummet 1867/68 – 1916/17. Bd. I, Generaldirektoratet for Postvæsenet (1919)

Beretning om Postvæsenet og dets Virksomhed i Tidsrummet 1867/68 – 1916/17. Bd. II, Generaldirektoratet for Postvæsenet (1923)

Det danske Post og Telegrafvæsen. Bd. I. (Afhandlinger, Generaldirektoratet med direkte underlagte Virksomheder), H. Hjorth-Nielsen (1932)

Det danske Post og Telegrafvæsen. Bd. II. (Overpostmesterembedet i København. Overtelegrafbestyrerembedet i København. Jernbanepostkontorerne. Ingeniørdistrikterne), H. Hjorth-Nielsen (1933)

Det danske Post og Telegrafvæsen. Bd. 3., (1. og 2. Overpostinspektorat), H. Hjorth-Nielsen (1933)

Det danske Post og Telegrafvæsen. Bd. 4., (3. og 4. Overpostinspektorat, register m.m.), H. Hjorth-Nielsen (1933)

Beretning om virksomheden 1917-1967. Bd. I, Generaldirektoratet for Post og Telegrafvæsenet (u.å.)

Beretning om virksomheden 1917-1967. Bd. II, Generaldirektoratet for Post og Telegrafvæsenet (u.å.)

Beretning om virksomheden 1917-1967. Bd. III, Generaldirektoratet for Post og Telegrafvæsenet (u.å.)

(Trebindsværket er en sammenskrivning af beretningerne for de enkelte år – Beretning om Virksomheden – der indeholder flere oplysninger)

Post og Telegrafmuseet, A. Morell Nielsen (1986)

 

Herudover har postvæsenet gennem årene udgivet en lang række periodiske udgivelser. Vi har ikke en samlet oversigt, men her er nogle eksempler på nyttige publikationer, der for visse vedkommende er udkommet gennem en lang årrække:

Gjældende Bestemmelser for Postvæsenet

Post- og Reisehaandbogen

Posthusfortegnelsen

Post- og Telegrafhåndbogen

Oversigt over det danske Postvæsens Statistik

Udenrigsk Brevposttakst

Verdenspostkonventioner med tilhørende ekspeditionsreglementer

Postlove med tilhørende anordninger

Reglementer:

I: Organisations- og Personaleforhold

II: Indenrigske Forretninger – Forholdet til Publikum

II A: Indenrigske Forretninger (Post)

III: Indenrigsk Ekspedition

III A: Indenrigsk Ekspedition (Post)

IV: Udenrigske Forretninger

IV A: Udenrigske Forretninger (Post)

Brevposttakst

Reglement for Postbehandlingen af Tidender og Tidsskrifter

Vejledning for Brevsamlere

Vejledning for Landspostbude

Vejledning for Ekstrabude

Vejledning for Postbudpersonalet

Instruks for Postbud- og Landpostbudtjenesten

Fortegnelse over Posthuse i Danmark

Post- og Telegrafadressebog

Aarbog for Det danske Postvæsen

Aarbog for Det danske Post- og Telegrafvæsen

Oversigt over Postbefordringen m.v.

Circulairer fra Generalpostdirecteuren

Officielle Meddelelser

Post- og Telegrafhåndbogen

Beretning om Virksomheden

Tjenstlige Meddelelser fra Overpostmesteren

Tryksagsfortegnelse

Takster og forsendelser

Takster og forsendelser

Grundbog i analyse af danske præfilatelistiske breve, Ole Maintz (1987)

Danske Breve 1851-1979, bind I, Forsendelser og Portotakster, Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff (1979)

Danske Breve 1851-1979, bind II, Vurderinger og Katalogisering, Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff (1979)

Takstfortegnelse 1851-2008, Knud Tolbøl (2007)

Danske forsendelser 1875-2015, Niels H. Bundgaard (2015)

Bogen om danske breve 1800-1851, Ole Steen Jacobsen (1999)

Bogen om danske skillingsbreve 1851-1874, Ole Steen Jacobsen (1995)

Bogen om danske ørebreve 1875-1902, af Ole Steen Jacobsen (1997)

Bogen om Den Kjøbenhavnske Fodpost 1806 – 1876, Ole Steen Jacobsen (2011)

Lokal- og distriktsforsendelser i provinsen i 1800-tallet, Kurt Hansen og Ole Maintz (2004)

Denmark – the inland mail 1871 – 1902. The 1871 & 1888 postal reforms. The 1875 monetary reform, Mogens Juhl (1990)

Dansk Posthistorie 1875-1907. Bind 1-6, Henrik Mouritsen (2019)

Dansk Posthistorisk Håndbog. Posthistorie og takster, Jan Bendix (2019)

Danmarks helsager – den tofarvede udgave 1871-1905, Bind 2: Helsagernes anvendelse, Lars Engelbrecht (2021)

Dansk Pakkepost til udlandet – en håndbog, Ib Krarup Rasmussen (2017)

Grænse-forsendelser. Grenz-Sendungen. Danmark – Tyskland Deutschland – Dänemark. 1865-1980, Jørgen Kluge (2003)

En dag med Vitus Bering. Trykte førstedagskuverter til og med 1941, Aage Kabell (1980)

The Return Post of the Danish Postal Service, Kurt Hansen John R. Sabin (2007)

Helsager

Danmarks Helsager – Katalog over Danmarks helsager samt de slesvigske, Oluf Pedersen og Jan Bendix (1999)

Danmarks helsager – den tofarvede udgave 1871-1905, Bind 1: Helsagernes fremstilling og varianter og bind 2: Helsagernes anvendelse, Lars Engelbrecht (2021)

Vandmærke Krone i danske helsagskonvolutter, Willy Lauth (2007)

Danske Helsager, bind I (Enkelte-, dobbelte- og tjenestebrevkost), Oluf Pedersen (1984)

Danske Helsager, bind II (Konvolutter, korrespondancekort, korsbånd og aerogrammer), Oluf Pedersen (1985)

Danmarks, Slesvigs, Dansk Vestindiens og Islands helsager, af S. Ringström (1985)

Blanketter og formularer

Om at samle Postvæsenets blanketter, Carl E. Jørgensen (2002)

Die Postscheine von Schleswig-Holstein, ArGe Schleswig-Holstein (2018)

Dansk Posthistorisk Håndbog. Posthistorie og takster, Jan Bendix (2019)

Dansk Posthistorie 1875-1907. Bind 1-6, Henrik Mouritsen (2019)

Stempler og påtegninger

Dansk Posthistorisk Håndbog. Posthistorie og takster, Jan Bendix (2019)

Dansk Posthistorisk Håndbog. Poststempler, Jan Bendix (2019)

Dansk Posthistorisk Håndbog. Poststemplerne fra 1989 – BRO VIII, Jan Bendix (2020)

Dansk Posthistorisk Håndbog. Provinsens brotypestempler. A – K, Jan Bendix (2020)

Dansk Posthistorisk Håndbog. Provinsens brotypestempler. L – Ø, Jan Bendix (2020)

Dansk Posthistorisk Håndbog. Brotypestempler. København – Feltpost – Jernbanepostbureauer – Skibsbureauer, Jan Bendix (2020)

Danske poststempler fra frimærketiden 1. del Håndbog og katalog, Svend Arnholtz (1953)

Danske poststempler før frimærketiden – håndbog og katalog, E. Rathje (1955)

DAKA 1999, klassisk Danmark, Erik Paaskesen (1999)

Om at samle danske poststempler, Hans Ehlern Jessen (1974)

Grundbog i analyse af danske præfilatelistiske breve, Ole Maintz (1987)

Dansk posthistorie – påskrifter på tidlige danske breve, Børge Lundh (1978)

Lokal- og distriktsforsendelser i provinsen i 1800-tallet, af Kurt Hansen og Ole Maintz (2004)

Brevsamlingsstempler – tildelinger i årene 1860 – 1874, A. Tholl (u.år)

Stjernestempler, Brevsamlingsstempler samt deres forløbere og afløsere, Jan Bendix (2007)

Stjernestempelkatalog med afkrydsningsliste, Jan Bendix (2022)

Brotypestemplerne ved mindre posthuse uden selvstændig postadresse, Jan Bendix (2007)

Danmarks Poststempler (Stumme stempler, Nummerstempler, Kombinerede stempler), Vagn Jensen og Jan Helding (u. år)

Danmarks helsager – den tofarvede udgave 1871-1905, Bind 2: Helsagernes anvendelse, Lars Engelbrecht (2021)

Katalog over Danmarks lapidarstempler, Jan Bendix (2007)

Danmarks poststempler (Lapidarstempler), Vagn Jensen (2000)

TMS Danske Tekst Maskinstempler 1924 – 1997, Jan Bendix (1997)

Posthornsstemplerne og øvrige kassetømningsstempler, Jerry Kern (2006)

Danske håndrullestempler. Katalog over danske håndrullestempler, Jan Bendix (1988)

Katalog over neutrale enkelt maskinstempler, Kurt Stokholm (1997)

Helstempling 1904 – 1932. Københavns lokalområde, Flemming Hansen (1993)

Danske særstempler (1901 – 76), Bd. 1, E. Menne Larsen (1978)

Danske særstempler (1901 – 76), Bd. 2, E. Menne Larsen (1977)

Danske særstempler 1977-80 med tillæg om alle færøske og grønlandske særstempler, Vagn Nielsen og E. Menne Larsen (1981)

De andre stempler, Jørgen Brandt (2018)

Danske Jernbanebureauer og deres stempler Del 1. Øerne, Svend Hovard (1994)

Danske Jernbanebureauer og deres stempler Del 2. Jylland, Svend Hovard (1995)

The Maritime Postmarks of the Danish Kingdom, Stefan Danielski og Ernst Schilling (2009)

Feldpost und Militaria in Schleswig-Holstein – Handbuch, Arge Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck (1994)

Die klassischen deutschen Feldpoststempel, Karsten Wildschütz (1995)

Bornholms poststempler, Jan Bendix (1997)

De førfilatelistiske stempler fra Hafnia, Børge Lundh (1988)

Bogen om Den Kjøbenhavnske Fodpost 1806 – 1876, Ole Steen Jacobsen (2011)

Københavns poststempler, Jan Bendix (1996)

DAKA Sønderjylland – Sønderjyske Poststempler Indtil 1920, Erik Paaskesen (1999)

Die Postdienststellen und ihre Ortsstempel bzw. Ortsvermerke in Schleswig-Holstein, Fritz Klauke (1975)

Handbuch der Poststempel und handschriftlichen Ortsangaben, Band 1, 2 und 3, Arge Schleswig-Holstein (1979)

Handbuch der Post- und Bahnpoststreckenstempel von Nordschleswig 1875-1920, ArGe Schleswig-Holstein (2018)

Spezialhandbuch der Bahnpost Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck, ArGe Schleswig-Holstein (2014)

DAFRANKO, Udførlig Fortegnelse over Danske Frankoafstemplinger fra Postkontor- og Hjemmefrankeringsmaskiner, E. Ohlhues (1947) med tilhørende tillæg.

Faroe Islands Meter Marks 1943 – 2006, Steen Jack Petersen (2006)

Hjemstavn

Nord- og Midtjylland

Post i Vendsyssel, Niels Bendsen (1975)

Min fødebys posthistorie, Over Feldborg 1624 – 1997, Hans Schønning (1997)

Denmark: The postmarks of North Jutland – an historical review of post offices and cancellors, A.E. Beardsmore (19xx)

Vejle Postkontors Historie 1624 – 1986, John Mylius Jor (1986)

Randers postkontor 1674 – 31. marts – 1974, Alex Kilian (1974)

Postvæsenet i Randers 1624 – 1984, Kai-Howard Thomhav (1995)

I regn og slud… Et rids af Viborg Postkontors historie, Christian Jacobsen (1994)

Sindal gamle postkontor, P&T Bygningstjenesten (1994)

Hobro postkontor gennem 250 år 1736-1986, Bent V. Mikkelsen (1986)

Postvæsenet i Ebeltoft gennem 300 år, Jakob Vedsted (1994)

Aalborg postdistrikts historie, Jill Ellermann & Else Marie Clemmensen (1987)

Ålborg Postkontor, u.navn (1983)

Anholt – Øens postale og trafikale udvikling fra 1785-2017, Maria von der Maase Rockwell Bendtsen og Mogens Pilemand Ottesen (2017)

Posten i Horsens 1624 til i dag, Finn Skriver Laursen (2017)

Syd- og Sønderjylland

Førfilatelistiske postruter i Syd- og Sønderjylland, Børge Lundh (1979)

Haderslev postdistrikts historie 1649 – 1926, Jakob Røjskjær (1988)

Haderslev postkontor, A.H. Behrendt (1949 og genoptryk 1984)

Post i Fredericia 1673 – 1995, Fredericia Postkontor (1994)

Sønderborg postdistrikts historie, Alan Hamilton og Eva Holm (1984)

Grindsteds og underlagte postekspeditioners posthistorie, Otto Kjærgaard (2012)

Esbjerg postkontor 100 år, Morten Mortensen (1989)

Die Briefmarken von Nord-Schleswig, Hans Andersen (1962)

Volkabstimmung Nordschleswig 1920 Plebiscit Slesvig, Gerd Stolz (1990)

Fyn

Fortegnelse over poststederne i Fyns amt, Knud Jacobsen (1986)

Postvæsenet i Odense 1624 – 1983, Kim Jørstad (1983)

Kertemindes posthistorie 1626-1996, Arne Pedersen (1997)

Sjælland, øerne og Bornholm

Det kjøbenhavnske Postvæsen 1624 – 1912, Fr. Olsen (1912)

Hørsholm Postkontor 200 år, N.A.L. Christensen (1977)

Lyngby-Taarbæks posthistorie 1791 – 1991 – Lyngby Postkontor, postdistriktet, poststempler og de underlagte postekspeditioner, Ole Steen Jacobsen (1991)

Fra fodpost til moderne postvæsen – nogle glimt af Amagers posthistorie, Lars Laursen og Allan Meyer (1992)

The postal history of Helsingør 1740 – 1864, Børge Lundh (1985)

150 år på Bornholm. Postvæsenet 1841 -1991, Lasse Kofoed (1991)

Rønne Posthus, P&T Bygningstjenesten (1991)

Fra Jærnbanepostexpedition til Postcenter, Københavns postcenter, Ole Bækgaard (1994)

Ærøskøbing Postkontor gennem 200 år 1749-1949, Axel Kromann (1949)

1937-1987 Ærø Filatelistklub 50 års jubilæumsudstilling 30.-31. maj 1987, Arne Pedersen (1987)

Vanløse gennem tiderne. Posthistorie, Sven J. Olsen (1992)

Helsingør postkontor, P&T Bygningstjenesten (1992)

Frederikssund postkontor 150 år 1. juli 1983, Søren Jessen (1983)

Min hjemstavns posthistorie – med eksempler fra Kalundborg og omegn, John Buur Christiansen (2019)

Færøerne

DAKA Håndbog 1998. Klassisk Island – Grønland – Færøerne, Erik Paaskesen og Frank Banke (1998)

GF 10. Faroe Islands. Stamps and Postal History, Geoffrey Noer, Brian Hague og Preben Jensen (2010)

Færøernes postale forhold under anden verdenskrig, Kristian Hopballe (1986)

Postforbindelsen Færøerne-Danmark i årene 1940-45 GF 13, Eric v. Wowern (1982)

Grønland

DAKA Håndbog 1998. Klassisk Island – Grønland – Færøerne, Erik Paaskesen og Frank Banke (1998)

Greenland Postal history – Volume 1 – Parcel Cards, Torben Hjørne (1982)

Greenland Posthistorie – Bind 3 – Pakkeporto + Frimærker, Torben Hjørne (1983)

Greenland – Specialcatalogue Classic Greenland, Torben Hjørne (1985)

Geodæt og Marinepost, De grønlandske Posthistorikere (1984)

The Postal History of Greenland Vol I + vol. II, De grønlandske Posthistorikere (1985)

Luftpost Takster/ruter 1939-63, De grønlandske Posthistorikere (1985)

Postale forhold 1895-1945 1+2, De grønlandske Posthistorikere (1986)

Telegrammer 1922-47 1+2 og 3, De grønlandske Posthistorikere (1985)

Røde Kors breve 1+2, De grønlandske Posthistorikere (1985)

Postruterne til Grønland under 2. Verdenskrig 1+2, De grønlandske Posthistorikere (1985)

Skibsforbindelsen til Grønland 1900-1940 1+2, De grønlandske Posthistorikere (1985)

Skibsforbindelsen til Grønland 1880-1908, De grønlandske Posthistorikere (1986)

U.P.U. og de første Grønlandske Frimærker, De grønlandske Posthistorikere 1+2 (1986)

Meddelelser fra KGH 1952-71 1.2 og 3, De grønlandske Posthistorikere (1986)

1. Verdenskrig – Grønland, Færøerne og Island, De grønlandske Posthistorikere (1987)

Amerikaudgaven, De grønlandske Posthistorikere (1987)

En Grønlandssamling 1938-1960, De grønlandske Posthistorikere (1987)

Telegrammer og Radiobreve 1+2, De grønlandske Posthistorikere (1987)

Studiehæfte med Thuleinformationer, De grønlandske Posthistorikere (1987)

Post fra Grønland 1939-41 + 1942-1945 Bind 1 + 2, De grønlandske Posthistorikere (1988)

Skibsforbindelsen til Grønland 1781-1879, De grønlandske Posthistorikere (1988)

Thule, De grønlandske Posthistorikere (1988)

Mesters Vig Bind 1, 2 og 3, De grønlandske Posthistorikere (1989)

Pakker, De grønlandske Posthistorikere (1990)

Pakker 1, De grønlandske Posthistorikere (1990)

Kap Cort Adelaer, De grønlandske Posthistorikere (u.år.)

Thule og 3-års ekspeditionen 1933-35, De grønlandske Posthistorikere (u.år.)

Portofrie breve 1+2, De grønlandske Posthistorikere (u.år.)

Grønlandske posttakster 1851-1999, Kim Widén og Bendy Knudsen (2001) 

Grønland. Censurpost under anden verdenskrig, Kristian Hopballe (1983)

Hertugdømmerne

Die Schleswig-Holsteinische Post 1848-1852 und deren Postschillinge, A. Rosenkranz-Kiel (1891)

Die Postdienststellen und ihre Ortsstempel bzw. Ortsvermerke in Schleswig-Holstein, Fritz Klauke (1975)

Handbuch der Poststempel und handschriftlichen Ortsangaben, Band 1, 2 und 3, Arge Schleswig-Holstein (1979)

Handbuch der Post- und Bahnpoststreckenstempel von Nordschleswig 1875-1920, ArGe Schleswig-Holstein (2018)

Spezialhandbuch der Bahnpost Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck, ArGe Schleswig-Holstein (2014)

Dansk Vestindien

Danish West Indies Mails, Volume I, Postal History, John L. DuBois (2000)

Danish West Indies Mails, 1754 – 1917, Volume III, Postal Services and Special Stamps, Victor E. Engstrøm (1982)

Bypost

Bogen om Den Kjøbenhavnske Fodpost 1806 – 1876, Ole Steen Jacobsen (2011)

Bogen om den ”Kjøbenhavnske Bypost” 1879-1889, Ole Steen Jacobsen (2012)

DAKA Bypost/Danish Locals, Erik Paaskesen og Frank Banke (1996)

Katalog over dansk bypost, Povl Clement Sørensen (1984)

Katalog over dansk bypost helsager, Hans-Otto Jahnke (1990)

The Private Local Posts of Denmark, Sten Christensen og Sigurd Ringström (1974)

Katalog over Danske Privatpost Frimærker, M. Brun-Pedersen (1954)

Til lands, vands og i luften

Jernbanepost

Danmarks Posthuse, 1624-1989, afsnit H, af Vagn Jensen, Henning Kaaber og Hans Ehlern Jessen (1990)

Danske Jernbanebureauer og deres stempler Del 1. Øerne, Svend Hovard (1994)

Danske Jernbanebureauer og deres stempler Del 2. Jylland, Svend Hovard (1995)

Post på skinner, Portræt af en arbejdsplads, Birgitte Wistoft (1999)

Danske jernbanestrækninger – en bibliografi, Jeppe Hansen (1999)

Skibspost

Danske dampskibe indtil 1870, I. Planmæssig ankomst, Holger Munchaus Petersen (1983)

Danske Dampskibe indtil 1870, II. Lokalt initiativ, Holger Munchaus Petersen (1984)

Danske Dampskibe indtil 1870, III. Fælles kræfter, Holger Munchaus Petersen (1986)

Danske Postembedsmænd med kgl. Udnævnelse, V. Richter (1986)

Censur og skibspost, E. Menne Larsen (1978)

Skibspost i Danmark i 1800-tallet, Kurt Hansen (2007)

Skibspost til og fra Danmark i midten af 1800-tallet, Kurt Hansen og Ole Maintz (1996)

The Maritime Postmarks of the Danish Kingdom, Stefan Danielski og Ernst Schilling (2009)

Luftpost

Det lå i luften, Ib Eichner-Larsen og Holger Philipsen (1970)

Dansk luftpost katalog, Dan Emmerich (1940)

Luftpostens historia i Norden, Örjan Lüning (1978)

Dansk luftpost. Tillægstakster og rutebeskrivelser for luftpostbrevforsendelser fra Danmark, Mats Hedelius (1992) – kan downloades på www.dphs.dk

Luftskibet kommer! af Mark Steadman og Martin Rovang Jensen (2006)

Dansk Posthistorisk Håndbog. Posthistorie og takster, Jan Bendix (2019)

Øvrige postruter

Det danske Postvæsen, dets Historie og Personer indtil dets overtagelse af Staten 1711, Fr. Olsen (1889)

Postvæsenet i Danmark som Statsinstitution indtil Christian VII´s død (1711 – 1808), Fr. Olsen (1903)

Postvæsenet i Danmark under Frederik VI og Christian VIII (1808 – 1848)  Fr. Olsen (1908)

Postvæsenet i Danmark 1848 – 1873, Fr. Olsen (1924)

Førfilatelistiske postruter i Syd- og Sønderjylland, Børge Lundh (19xx)

Lokal- og distriktsforsendelser i provinsen i 1800-tallet, Kurt Hansen og Ole Maintz (2004)

P&Ts historie til 1711. Et nyttigt og gavnligt Postværk, Otto Madsen (1991)

P&Ts historie 1711-1850. Postrytter, dagvogn og fodpost, Anders Monrad Møller (1992)

P&Ts historie 1850-1927. Vogn og tog – prik og streg, Poul Thestrup (1992)

P&Ts historie 1927-1960. Post og Tele under samme tag, Bent Blüdnikow, (1993)

P&Ts historie efter 1960. Fra monopol til konkurrence, Hans Chr. Johansen (1993)

Krig og fred

Enevælden og De Slesvigske Krige

Brudte segl – Spionage og censur i enevældens Danmark, af Sune Christian Pedersen (2008)

Postbesørgelsen i Danmark under 1864 – krigen, Max Meedom (1988)    

Die Schleswig-Holsteinische Post 1848-1852 und deren Postschillinge, A. Rosenkranz-Kiel (1891)

Feldpost und Militaria in Schleswig-Holstein – Handbuch, Arge Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck (1994)

Die klassischen deutschen Feldpoststempel, Karsten Wildschütz (1995)

1. Verdenskrig og Genforeningen

Danske censurstempler 1914 – 18 og 1939 – 49 – håndbog og katalog, Bo Bjerre Jakobsen og E. Menne Larsen (1979)

Sønderjyske censurstempler 1914 – 20 & 1944 – 47, håndbog og katalog, E. Menne Larsen (1977)

Sønderjysk posthistorie I, ss. 11-13 (vedr. CIS-feltpost 1920), E. Menne Larsen (1979)

Sønderjysk posthistorie II. Censuren af den sønderjyske krigsfangepost 1914 – 18, E. Menne Larsen (1979)

Dansk Posthistorisk Håndbog. Brotypestempler. København – Feltpost – Jernbanepostbureauer – Skibsbureauer, Jan Bendix (2020)

Neutralitetskrænkelser og internering: Tyske soldater interneret under 1. verdenskrig, Burkhard Koop (2003)

Interneret i Danmark under første verdenskrig: et historisk studie om interneringen af militærpersoner samt sårede krigsfanger i Danmark under første verdenskrig, Bukhard Koop (2007)

Dansk Røde Kors og dansk krigsfangehjælp i årene 1914-1920, Burkhard Koop (2012)

Lazaretlejren i Horserød Hegn i årene 1917-1923: et 100-års minde, Burkhard Koop (2014)

"Eldoradoet deroppe paa Heden": lejrene i Hald ved Viborg i årene 1867-1920: et 150-års minde, Burkhard Koop (2015)

Soldaterfrimærker, Kristian Hopballe (2016)

Volkabstimmung Nordschleswig 1920 Plebiscit Slesvig, Gerd Stolz (1990)

Die Briefmarken von Nord-Schleswig, Hans Andersen (1962)

2. Verdenskrig

Kilder til postcensurens historie 1940 – 45, med en indledning, E. Menne Larsen (1977)

Danske censurstempler 1914 – 18 og 1939 – 49 – håndbog og katalog, Bo Bjerre Jakobsen og E. Menne Larsen (1979)

Censuren i Danmark 1940-1947, Anker Bloch Rudbeck og Otto Kjærgaard (2004)

Sønderjyske censurstempler 1914 – 20 & 1944 – 47, håndbog og katalog, E. Menne Larsen (1977)

Posthistorie vedrørende danske i tysk krigstjeneste under 2. Verdenskrig 1939-1945, Arne Kjeldsen Larsen (1980)

Postforbindelsen med Udlandet 1940-45, E. Menne Larsen (1978)

Die deutsche Feldpostübersicht 1939 – 1945, Band 1 – 3, Norbert Kannapin (1979 og 1987)

Feldpostnummeren und Stationerungszeiträume deutscher Einheiten in Dänemark 1940 – 1945, Harald Woltersdorf (2009)

Tysk marinefeltpost i Danmark 1940 – 45, E. Menne Larsen (1978)

Tysk marinefeltpost i Danmark 1940 – 45. Supplement med tillæg om Luftwaffefeltpost, E. Menne Larsen (1981)

Dansk Posthistorisk Håndbog. Posthistorie og takster, Jan Bendix (2019)

Færøernes postale forhold under anden verdenskrig, Kristian Hopballe (1986)

Grønland. Censurpost under anden verdenskrig, Kristian Hopballe (1983)

Island postalt set i perioden 1939-1945, Kristian Hopballe og Ólafur Elíasson (1991)

NATO, FN mv.

Den danske FN-styrke i Gaza. DANOR BN UNEF 1956 – 67, håndbog og katalog, E. Menne Larsen (1979)

Nato Postal History. Stamps and Postmarks illustrating the history of Nato, Arne V. Rasmussen (19xx)

In The service of peace. Scandinavian Fieldpost in EXYugoslavia, Arne V. Rasmussen (xxxx)

Sønderjysk posthistorie I (vedr. Den danske brigade, Det danske kommando og feltpost Tinglev), E. Menne Larsen (1979)

Der Danebrog über Oldenburg und Ostfriesland. Die Dänische Brigade in Deutschland 1947-1949, Klaus Detering (1999)

Dansk Posthistorisk Håndbog. Brotypestempler. København – Feltpost – Jernbanepostbureauer – Skibsbureauer, Jan Bendix (2020)

Die Dänische Brigade in Oldenburg und Ostfriesland: 1947-1949, Burkhard Koop (2008)

Feltpost i Danmark efter 1945, E. Menne Larsen (1981)

Øvrige

Her vises eksempler på andre bøger, der ligger i periferien af posthistorie, men som kan være nyttige i det daglige arbejde: 

Postkortets Historie i Danmark – Fra billedhilsen til postkort, Henrik Selsøe Sørensen, Claus Boie og Gorm Christensen (2007).

Danske brevkort og postkorts historie 1871-2006, fra brevkort til postkort, af Steffen Riis (2006)

Bogen om julemærkets posthistorie, Ole Steen Jacobsen (u.å.)

Katalog over Danmarks Jernbanefrimærker, Dansk Fragt- og Banemærkeklub (2011)

Katalog over danske firmaperforeringer, Dansk Perfin Samlerklub (2022)

Fortegnelse over Frimærkepenge, Carl Lund-Jensen og Jørgen Sømod (1975)

Frimærkepenge i Danmark, 1. del, Ældre emissioner og københavnske serieudgaver, Jørgen Sømod (2005)

Frimærkepenge i Danmark, 2. del, Enkeltudgaver geografisk ordnet, Jørgen Sømod (2008)

Frimærkeautomater og rullefrimærker anvendt i Danmark 1895-1994, Ib Petersen (2012)

Postautomobilet gennem 100 år, Nils Bloch (2008)